Rentgenodiagnostyka a środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Agnieszka Plata-Bigoraj Lek.stom.
Stomatologia Nad Sudołem Indywidualna Praktyka Lekarska
ul. Wincentego Danka 8/U3, 31- 229 Kraków
REGON 120135454, NIP 6782868789

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:

  1. Aparat RTG do wykonywania zdjęć diagnostycznych, model aparatu RTG: CS 2100 + RVG, nr fabryczny JBXQ084, rok produkcji 2021, zainstalowany w „gabinecie stomatologicznym 1”
  2. Aparat RTG do wykonywania zdjęć diagnostycznych, model aparatu RTG: CS 8200 3D, nr fabryczny JCIL349, rok produkcji 2021, zainstalowany w „gabinecie RTG”.

Decyzja o uruchomieniu i stosowaniu aparatów wydana przez MPWIS nr 2/120/2022 z dnia 18.10.2022 r.

Jednostki przed uruchomieniem pracowni oraz gabinetów stomatologicznych miały wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych.

Jednocześnie przestrzegane są wytyczne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych
narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz.
2300).

Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z
2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach
nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.